ระยะเวลาการให้บริการผ่าตัด ในปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
หน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 61 หากพ้นเวลาดังกล่าว
หน่วยบริการจะต้องทำเรื่องอุทธรณ์ไปที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ