ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้น
และหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของปีงบ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ได้แล้ว