ระบบทำการเก็บข้อมูลการนำไปใช้ มิใช่ทำการบันทึกตั้งเบิก ต้องผ่านการพิจารณาจาก สปสช. ก่อนเท่านั้น
และหน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลการใช้ของปีงบ 2566 ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 4 รายการ
เปิดให้ใช้ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67

ลำดับ รายการ จำนวน (เส้น) บริษัท รุ่น ประเทศผู้ผลิต
1 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Sirolimus 15,000 Thaiotsuka Firehawk จีน
2 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus 15,000 Abbott Vascular Xience ProA สหรัฐอเมริกา
3 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Zotarolimus 15,000 Medtronic Vascular Resolute Integrity สหรัฐอเมริกา
4 ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Biolimus 15,000 Biosensors Biomatrix Alpha สวิสเซอร์แลนด์


องค์การเภสัชกรรม
ผู้ประสานงาน เบอร์โทร E-Mail
ผู้ประสานงานเรื่องโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
คุณเอกรัฐ ลือสิริพาณิชย์ 0 2203 8253 [email protected]
คุณชัยณรงค์ กิตติแสงพัฒน์ 0 2203 8253 [email protected]
     
ผู้ประสานงานเรื่องการสั่งซื้อ
คุณอำพล กายบริบูรณ์ 0 2203 8914  
คุณนพวัลย์ ลัดลอย 0 2203 8916  

 

สปสช.
ผู้ประสานงาน เบอร์โทร E-Mail
Project Manager
คุณรจิต แซ่หลิ่ม 0 2142 3111 [email protected]
     
ผู้ประสานงาน E-Claim
คุณปรีชา สาคร 0 2141 4101 [email protected]
     

 

บริษัทผู้จำหน่าย STENT
ผู้ประสานงาน เบอร์โทร E-Mail
บริษัท ไพร์ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
คุณพิจิกา โล้เจริญรัตน์ 08-1816-8216 [email protected]
     
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
-    
บริษัท บอสตัน ไซแอนทิฟิค จำกัด
-    
บริษัทผู้จำหน่าย LENS
       บริษัท        ผู้ประสานงาน เบอร์โทร        E-Mail
Maxim Inter-Corporation Co.LTD. คุณวันชัย อุราธรรมกุล 081-8355065 [email protected]
Pondpol Instrument Co.LTD. คุณพลสิน เดชะมณีสถิตย์ 081-9886357 [email protected]
R.X Company Limited คุณวรรณา แสงภู่ 081-9230663 [email protected]
Alcom Laboratoties Thailand Ltd. คุณสุชาดา ธนาวิบูลย์เศรษฐ์
คุณดารารัตน์
089-2029890
089-2029835
[email protected]
[email protected]
Pacific Healthcare (BAUSCH&LOMB) คุณชลัฐหทัย โมกขพลาธรรม 089-7925882 [email protected]
Anglo Swiss คุึณพรพนิต บุญสิทธิ์ 086-0040748
081-4667168
[email protected]
Medica Co.Ltd (GPO) คุณสกลธ์ ผาสุขยืด 084-8003100 [email protected]
J.S. Vision LTD. คุณกมลพร อังฤทธานนท์
คุณสมบัติ
081-6181296
081-8443119
[email protected]
[email protected]
Tech Ace Company Limited คุณรภัสภร ชื่นศรีทอง 089-9529225 [email protected]